Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
με διαδικασία κρίσης

Androutsopoulou, A. & Viou, M. (2019). The guided imagery therapy activity “Inner Dialogue-Child Adult Meeting” (ID-CAM): Steps and applications. Journal of Creativity in Mental Health, DOI: 10.1080/15401383.2019.1624993

Viou, M. & Georgaca, E. (2019). ‘Enriching our Inner Dialogue’: An activity to explore compassionate voices. Journal of Constructivist Psychology [Special Issue] (Under review)

 

Viou, M. & Georgaca, E. (2018). Compassionate voices of clients and therapists in systemic group psychotherapy: A narrative study. (Manuscript submitted for publication)

Viou, M., Moschakis, C. & Nikolaou, N. (2018). Love in therapy: A qualitative study of how clients perceive their therapists’ emotions, European Journal of Psychotherapy & Counselling, DOI: 10.1080/13642537.2018.1529692

Bafiti, T., Viou, M. & Tarsus, P. (2019). Stepping up the ladder in safety: An Interpretative Phenomenological Analysis of how LGB clients experience their therapists’ sexual orientation. The European Journal of Counselling Psychology. 7, 1, 211-223, https://doi.org/10.5964/ejcop.v7i1.139

Βίου, Μ. & Μοσχάκη, Χ. (2018). Μέσα σε έναν «ανεμοστρόβιλο»: Μια Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση των εμπειριών μίας θεραπευόμενης με κρίσεις πανικού. Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία, 12, 20-32.

 

Androutsopoulou, A., Viou, M., Nikolaou, N., Moschakis, C., Nikolopoulou V-N, Kontoni N., Diamantaki, E. (2016). Therapist inner dialogue and first session resolution. Qualitative data from the training activity "Inner Dialogues-Therapist Observer Client" (ID-TOC). Human Systems: The Journal of Therapy Consultation & Training, 27, 1, 65-81.

 

Bίου, Μ. & Κοτρώτσου, Ο. (2014). Το αμάρτημα της μητρός μου: Μυστικά στην Οικογένεια και στη Συστημική Θεραπεία. Μετάλογος-Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία, 24, (http://metalogos-systemic-therapy-journal.gr/content-view-en).

Παρουσία σε Συνέδρια & Ημερίδες

Βίου, Μ & Γεωργάκα, Ε. (2018). «Αναστοχαστικές φωνές στην ομαδική συστημική ψυχοθεραπεία: Μια σύνθεση αφηγηματικής ανάλυσης και ανάλυσης λόγου «Αναστοχαστικές φωνές στην ομαδική συστημική ψυχοθεραπεία: Μια σύνθεση αφηγηματικής ανάλυσης και ανάλυσης λόγου. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. 

 

Viou, M. & Georgaca, E. (2018). "Understanding myself through the voices of others: Identifying compassionate voices in group psychotherapy. Paper presented at the 7th Qualitative Research on Mental Health Conference, Berlin, Germany.

Viou, M., Bafiti, T. & Tarasis, P. (2018). Therapists' sexual orientation: An interpretative phenomenological analysis of LGB clients' perceptions and experiences. Paper presented at the 7th Qualitative Research on Mental Health Conference, Berlin, Germany. 

Androutsopoulou, A. & Viou, M. (2018). The adult-self meet the child-self: An activity to assess therapy progress. Paper presented at the 10th International Conference on the Dialogical Self, Braga, Portugal.

Viou, M. & Georgaca, E. (2018). Compassion and psychotherapy: A narrative and dialogical approach. Paper presented at the 10th International Conference on the Dialogical Self, Braga, Portugal.

Androutsopoulou, A. & Viou M. (2017). Inner Dialogue-Child Adult Meeting (ID-CAM): Extending the narrative analysis of protocols from a guided imagery therapy activity. Poster presented at the 8o World Congress of Psychotherapy, Paris, France. Won the first prize award.

 

Viou, M. & Moschakis, C. (2017). Conceptualizing creativity: A qualitative study of various therapeutic approaches. Paper presented at the 8o World Congress of Psychotherapy, Paris, France.

 

Βίου, Μ. & Γεωργάκα, Ε. (2017, Μάιος). Μιλώντας για μένα μέσα από τα μάτια των άλλων: Η εξέλιξη των αναστοχαστικών φωνών στην ομαδική συστημική ψυχοθεραπεία. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

Μπαφίτη, Τ., Βίου, Μ., Μοσχάκη, Χ. & Νικολάου, Ν. (2017, Μάιος). Θεραπευτική σχέση & συστημική ψυχοθεραπεία. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Viou, M. & Georgaca, E. (2017, March). Systemic psychotherapy and Buddhism ideas: A bridge of compassion. Paper presented at the International Systemic Research Conference, Heidelberg, Germany.

Nikolaou, A., Viou, M. & Moschakis, C. (2017, March). What does love have to do with therapy? A narrative analysis of how clients perceive and experience therapists’ emotional expressions. Paper presented at the International Systemic Research Conference, Heidelberg, Germany.

 

Androutsopoulou, Α. & Viou, Μ. (2016). The guided imagery therapy activity Inner Dialogue-Child Adult Meeting (ID-CAM): A narrative analysis of “meeting” resolutions. Presented at the 9th European Congress of the European Family Therapy Association -EFTA. Athens, Greece.

 

Nikolaou, Ν., Androutsopoulou, Α.,  Viou, Μ., Moschakis, C., Nikolopoulou, V-M, Kontoni, N., Diamantaki, E. (2016, September-October). Preliminary qualitative data from the training activity "Inner Dialogues-Therapist Observer Client (ID-TOC)”. Paper Presented at the 9th European Congress of the European Family Therapy Association-EFTA. Athens, Greece.

 

Βίου, Μ. & Μοσχάκη, Χ. (2016). Η Φαινομενολογική Προσέγγιση στην Ψυχολογική Έρευνα: Μία μελέτη περίπτωσης κρίσεων πανικού. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα.

 

Βίου, Μ. & Μοσχάκη, Χ. (2016). Παρουσίαση Workshop με θέμα «Εξερευνώντας τις Προκαταλήψεις των Θεραπευτών μέσα από το παράδειγμα της Δημιουργίας Ομόφυλων Οικογενειών». Ετήσια Διημερίδα της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

Viou, M., Zeriti, M. & Kyriazopoulou, E. (2015). Sexuality in Greek Women’s Magazines: A thematic analysis. 20th EAP Congress: "Gender And Psychotherapy", Athens, Greece.

 

Viou, M. & Moschakis, C. (2015). Lesbian and Gay families: Exploring clients’ thoughts and  considerations.  20th EAP Congress:"Gender And Psychotherapy", Athens, Greece. Posted at researchgate.net DOI: 10.13140/RG.2.1.1181.8648.

 

Βίου, Μ. & Μοσχάκη, Χ. (2014). Αντίληψη και αξιοποίηση της έννοιας «δημιουργικότητα» από συμβούλους διαφόρων προσεγγίσεων: Μια ποιοτική μελέτη. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάτρα, Ελλάδα.


Viou, M. & Kalofonou, E. (2013). Lesbian and Gay Families: Understanding  the dilemmas that emerge for family therapists. 8th Congress European Family Therapy Association, Istanbul, Turkey.

 

 

Άλλες δημοσιεύσεις

 

Viou, M. (2015). A fragile view of the world: Enhancing inner dialogue, siding with caring and trusting voices.  Working Paper Series of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy (ISSN 2441-2778 on-line),  Νο 2015/4, Athens.

 

Βίου, Μ. & Μοσχάκη, Χ. (2015). Αντίληψη και αξιοποίηση της έννοιας "δημιουργικότητα" από συμβούλους διαφόρων προσεγγίσεων: Μια ποιοτική μελέτη. Σειρά Κειμένων Εργασίας του Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία "Λόγω Ψυχής". No 2015/1, Αθήνα. (http://www.logopsychis.gr/Portals/22/AthenaAndroutsopoulou/Working%20papers/2015%201.pdf).

 

Viou, M. (2013). Emotion words in group interaction: A discursive analysis 

of the emotions generated from being a mother. Working Paper Series of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy. No 2013/3, Athens. (http://www.logopsychis.gr/Default.aspx?tabid=758&language=el-GR).

 

Viou, M. (2008). Decision Making-Methods for Public Organizations: 

A Complex Adaptive Systems Approach, http://www.msl.aueb.gr/files/

story46.pdf.