Συναισθηματική Νοημοσύνη

O Daniel Goleman μιλάει για τη σημαντικότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic