Μια εξελικτική οπτική της ομορφιάς

Ο Denis Dutton υποστηρίζει πως η αντίληψη του 'όμορφου' δεν εξαρτάται μόνο από προσωπικά και κοινωνικά κριτήρια. Η ομορφιά είναι ένα βασικό μέρος της ανθρώπινης φύσης με βαθιά εξελικτική καταγωγή σύμφωνα με τη Δαρβινική θεωρία.

#εξελικτικήψυχολογία #ψυχολογίατηςομορφιάς

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic