Αφήγηση ιστοριών και ψυχολογία

Οι ιστορίες που λέμε μεταφέρουν αξίες, πιστεύω, φόβους και όνειρα. Οι ιστορίες μπορούν να διδάξουν, να βοηθήσουν στη δημιουργία νοήματος καθώς και να επικοινωνήσουν μηνύματα. Η αφήγηση ιστοριών είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας και έχει τόσο ψυχολογική όσο και νευρολογική βάση.

#αφήγηση #ψυχολογία

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic